Browse Our Dictionary
W

workstation

ལས་ཚུགས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་དམིགས་བསལ་རྒྱ་ཅོག་དང་ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་ལས་ཀ་བྱ་སའི་བཟོ་གྲྭའམ་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག