Browse Our Dictionary
W

world health day

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ། = ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་གཙོ་བོ་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་མེ་ཚེ་བདེ་ཐང་ངང་སྐྱེལ་རྒྱུའི་དོ་སྣང་བསྐྲུན་ཆེད་དང་། དེ་མིན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་དུ་ཡིན།