Browse Our Dictionary
W

writ of prohibition

ཁྲིམས་ཞིབ་མཚམས་འཇོག་བཀའ་ཤོག = ཁྲིམས་ཁང་གོང་མས་ཁྲིམས་ཁང་འོག་མ་ཞིག་ལ་རང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་འགན་དབང་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པར་བརྗོད་པའི་བཀོད་ཁྱབ།