Browse Our Dictionary
W

wrong font

ཡིག་གཟུགས་ནོར་རྟགས། = པར་དུ་འཁོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་གང་ཞིག་ཡིག་འབྲུ་གཞན་གྱི་གཟུགས་དང་གཅིག་མཚུངས་མིན་པའམ། ཆ་ཚད་དང་འགྲོས་ཆ་མཚུངས་མེད་པ། ཡང་ན་ཞིབ་བརྗོད་དང་འགལ་ཟླར་གྱུར་བ་ཞིག