Browse Our Dictionary
X

xylem

གཤེར་འདྲེན། = རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་ནས་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག ལོ་མ་བཅས་ལ་ཆུ་དང་འཚོ་བཅུད་འོར་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ།