Browse Our Dictionary
Y

yearbook

༡། ལོ་དེབ། = དམིགས་བསལ་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་ལོ་སྔོན་མའི་གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲར་འཁོད་པའི་ལོ་ལྟར་ཐེངས་རེ་པར་འགྲེམས་བྱེད་པའི་དེབ་ཅིག