Browse Our Dictionary
Y

youth training scheme

གཞོན་སྐྱེས་སྦྱོང་བརྡར་འཆར་གཞི། = ལས་མེད་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་འཆར།