Browse Our Dictionary
Z

zero tolerance policy

བཟོད་བྲལ་སྲིད་བྱུས། = ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་འགོག་སྲུང་ཆེད་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མིར་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་གང་ཡང་མེད་པར་ཉེས་པ་ལྕི་མོ་འགེལ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག