Browse Our Dictionary
Z

zero tolerance

adm,pol བཟོད་བྲལ། བཟོད་ཐབས་མེད་པ། = སྒྲིག་གཞི་ཞིག་གི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོངས་རྫོགས་གལ་ཆེར་ཡིན་པ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ཆེད་དུ། ཐ་ན་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཞིག་འགལ་བའམ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ཚེ་ཁྲིམས་ལུགས་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས།