Browse Our Dictionary
Z

zero waste

སྙིགས་རོའི་སྟོང་པ། = བེད་སྤྱད་ཟིན་པའི་ཐོན་རྫས་རྣམས་སླར་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་ཐུབ་ཆེད། ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་འབད་པའི་ལྟ་གྲུབ།